Pomiary Elektryczne

Pomiary instalacji elektrycznych do 1 kV

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty wykonania pomiarów elektrycznych w budynkach prywatnych jak i również komercyjnych oraz użyteczności publicznej.

Po co wykonywać Pomiary ?

Pomiary elektryczne dają nam informacje o stanie technicznym badanych urządzeń i instalacji elektrycznej. Dobry techniczny stan eksploatowanych urządzeń, czy też dopiero przekazywanych do eksploatacji i zmontowanych, jest gwarancją ich bezpiecznej i bezawaryjnej pracy. Pomiary elektryczne w okresie eksploatacji służą dla oceny aktualnego stanu technicznego urządzeń pod względem niezawodności i bezpieczeństwa pracy.


Dysponujemy najwyższej jakości sprzętem pomiarowym z zawsze ważnymi certyfikatami oraz ważna legalizacją.
Do dokumentów pomiarowych dołączamy metrykę urządzenia, pomiary oraz szkice rozdzielnic elektrycznych.

Pomiary Elektryczne

Protokoły odbioru – dopuszczające do użytkowania instalacje elektryczne do 1kV zgodne z obowiązującą Polską Normą i Prawem Budowlanym.

 • Oględzin instalacji elektrycznych, ochrony przed dotykiem bezpośrednim, wyposażenia i identyfikacji.
 • Sprawdzenia instalacji elektrycznych wg PN-HD 60364-6.
 • Pomiary pętli zwarcia, ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie.
 • Pomiary parametrów zabezpieczeń różnicowoprądowych.
 • Pomiary ciągłości PE i małych rezystancji.
 • Pomiary stanu izolacji kabli i innych przewodów.
 • Pomiary rezystancji izolacji obwodów.
 • Charakterystyki zasilania i układów uziemienia
 • Badania stanu instalacji odgromowej i uziomów.
 • Szczegółów uziomu odbiorcy
 • Metryki urządzenia piorunochronnego
 • Badania urządzeń transformatorowych, silników, styczników, wyłączników.
 • Pomiar oświetlenia głównego oraz awaryjnego
Lp. Rodzaj pomieszczenia Okres pomiędzy kolejnymi pomiarami
Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej Rezystancji ilozacji
1. O wyziewach żrących co 1 rok co 1 rok
2. Zagrożonych wybuchem co 1 rok co 1 rok
3. Otwarta przestrzeń co 1 rok co 5 lat
4. Bardzo wilgotne (75 - 100%) co 1 rok co 5 lat
5. Gorące (temp. powyżej 35 st. C) co 1 rok co 5 lat
6. Zagrożone pożarem co 5 lat co 1 rok
7. Stwarzające zagrożenie dla ludzi ZL I, ZL II, ZL III(*) co 5 lat co 1 rok
8. Zapylone co 5 lat co 5 lat
9. Pozostałe nie wymienione co 5 lat co 5 lat

Lp.7 - bardzo ważny element z punktu widzenia bezpieczeństwa p.poż. Pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie budynkami często nie pamiętają o konieczności wykonywania tych badań nie rzadziej, niż co 1 rok. W razie jakiegokolwiek zdarzenia ( np. pożar obiektu) osoby, które nie dopełniły tego obowiązku narażone są na poważne konsekwencje prawne

ZL I - budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób,

ZL II - Budynki lub ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,

ZL III - szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, otwarte przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe, w których może przebywać do 50 osób, koszary, pomieszczenia ETO, zakłady karne i inne podobne.

 

CZASOOKRESY POZOSTAŁYCH POMIARÓW

Lp.

Rodzaj pomiarów

Okres czasu pomiędzy sprawdzeniami

1

Pomiary rezystancji uziomów i badania instalacji odgromowej w obiektach zagrożonych wybuchem (np. stacje benzynowe)

Nie rzadziej, niż co 1 rok

2

Pomiary rezystancji uziomów i badania instalacji odgromowej w obiektach niewymienionych w p.1

Nie rzadziej, niż co 5 lat

3

Pomiary natężenia oświetlenia

Nie rzadziej, niż co 5 lat. Zalecane, co 2 lata.

4

Badanie i pomiary oświetlenia awaryjnego

Nie rzadziej, niż co 1 rok

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BADANIE i POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - CENNIK

1. Oględziny instalacji elektrycznej 4 zł
2. Pomiar ciągłości przewodów ochronnych 4 zł
3. Pomiar ochrony przeciwporażeniowej (zerowanie) 4,5 zł
4. Pomiar rezystancji izolacji przewodów - obwód 1faz. 8 zł
5. Pomiar rezystancji izolacji przewodów - obwód 3faz. 10 zł
6. Pomiar rezystancji uziemień ochronnych i odgromowych
25 - 50 zł
7. Pomiar i badanie wyłączników różnicowoprądowych 8 zł
8. Pomiar natężenia i równomierności oświetlenia 15 zł

Przykładowy protokół badań elektrycznych ->> TUTAJ

likeplus.waw.pl/podstawowe-elementy-garderoby wypożyczalnia samochodów gdańsk roznoszenie ulotek katowice guaranteed loan approval no credit check zbudujdom.net/wyposazenie-wnetrz/uzdatnianie-wody-w-domu-to-korzysc-dla-portfela/